Program terapii

Pobierz całościowy program terapii w formacie PDF

Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO” zaczął swoją działalność na podstawie kontraktu z NFZ w styczniu 2010 r. Hostel znajduje się w Chęcinach w województwie świętokrzyskim, 15 km od Kielc. W Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO” udzielane są świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych (F11.2-F19.2, z wyłączeniem F17.2). Hostel wykonuje stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (kod resortowy 2726). Program post-rehabilitacyjny został opracowany z myślą o pacjentach potrzebujących dodatkowej pomocy po zakończeniu terapii podstawowej. Obserwacja losów pacjentów, którzy opuszczają placówki stacjonarne i ambulatoryjne, była motywacją do stworzenia programu, który wspomoże start życiowy osób uzależnionych oraz umocni ich w podjętej decyzji dotyczącej trzeźwego życia.

CZAS TRWANIA

Stosownie do potrzeb: od 6 do 12 m-cy.

Liczba miejsc: 10 osób

I. ZASADY PRZYJĘĆ

O przyjęcie do Hostelu można ubiegać się po spełnieniu następujących warunków:
ukończenie leczenia w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”, lub po ukończeniu terapii uzależnień w innych placówkach,
posiadanie skierowania od lekarza,
posiadanie dokumentacji osobistej (dowód osobisty i inne) oraz niezbędnej dokumentacji medycznej,
uregulowana sytuacja w zakresie ubezpieczenia społecznego,
przyjazd w terminie uzgodnionym wcześniej z terapeutą odpowiedzialnym za przyjęcia do Hostelu.
Decyzje o przyjęciu podejmuje terapeuta.

II. ZASADY POBYTU, REGULAMIN HOSTELU

Uczestnicy programu post-rehabilitacyjnego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania następujących norm wynikających z Regulaminu Hostelu:

Utrzymywanie abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych substancji zmieniających stan świadomości.
Powstrzymywanie się od jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej.
Dyżurujący terapeuta oraz za jego poleceniem Służba Ochrony Domostwa San Damiano ma prawo do sprawdzenia każdego z mieszkańców Hostelu alkomatem lub testami na obecność substancji psychoaktywnych.
Pobyt w Hostelu związany jest z przyjęciem współodpowiedzialności za funkcjonowanie wszystkich jego mieszkańców oraz ze współpracą w tym zakresie z kadrą terapeutyczną Hostelu lub Ośrodka.
Uczestnicy programu hostelowego mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach i innych formach oddziaływania przewidzianych programem bądź wprowadzonych przez zespół terapeutyczny. Wszelkie nieobecności powinny być uzgodnione z terapeutą.
Wszystkie osoby po przyjęciu do Hostelu są zobowiązane do podjęcia pracy lub nauki. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zaproponowanie i podjęcie (po zaakceptowaniu przez kadrę terapeutyczną) innej formy aktywności.
Wyjścia i powroty po 22.00 uzgadniane są z terapeutą dyżurującym.
Spotkania z gośćmi z zewnątrz uzgadniane są z terapeutą dyżurującym. Gości obowiązują takie same normy jak mieszkańców Hostelu.
Od uczestników programu oczekuje się postawy godnej mieszkańca Hostelu. Dotyczy to między innymi stosowania się do ogólnie przyjętych norm moralnych i zasad współżycia, właściwego zachowania czy też sposobu wysławiania się.
Przebywający w Hostelu zobowiązani są do przestrzegania czystości, estetyki, higienicznego trybu życia oraz utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach indywidualnych i ogólnodostępnych.
W Hostelu obowiązuje zasada oszczędności (dotycząca np. prądu, wody, dbania o wyposażenie) oraz zasada poszanowania każdej własności – Hostelu, Ośrodka i prywatnej.
Na terenie Hostelu i całego Klasztoru obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
Wszystkich pacjentów Hostelu obowiązuje tajemnica związana z terapią innych pacjentów.
Na terenie Hostelu obowiązuje abstynencja seksualna.
Mieszkańcy Hostelu podporządkowują się normom i zasadom ustalonym przez społeczność Hostelu.
Każdego mieszkańca Hostelu obowiązuje przestrzeganie norm i zasad zgodnych z prawem.

Naruszanie regulaminu wiąże się z możliwością rozwiązania kontraktu.

III. DZIAŁANIA:

Terapia indywidualna,
Interwencja w sytuacjach kryzysowych,
Uczestnictwo w spotkaniach grupy hostelowej,
Grupa zapobiegania nawrotom,
Nabywanie umiejętności psychospołecznych,
Uczestnictwo w spotkaniach grupy NA,
Poradnictwo duchowe,
Poradnictwo rodzinne,
Inne zajęcia wynikające z potrzeb mieszkańców hostelu (np. grupa dla kobiet),
Podjęcie pracy zawodowej,
Uzupełnianie wykształcenia (szkolenia zawodowe, kursy doszkalające, etc.),
Zgromadzenie środków potrzebnych przy opuszczeniu placówki,
Wybór miejsca zamieszkania i wynajem mieszkania,
Dopełnienie formalności urzędowych,
Podjęcie podstawowych ról społecznych w warunkach realnego życia.

IV. DODATKOWE DZIAŁANIA

Warsztaty aktywizacji zawodowej
Doradztwo i konsultacje indywidualne
Doradztwo socjalne i prawne
Doradztwo zawodowe
Podnoszenie poziomu edukacji
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

V. ODBIORCY PROGRAMU:

Osoby dorosłe od 18 do 40 roku życia z możliwością poszerzenia grupy wiekowej. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, kierowani z ośrodków terapii długo, średnioterminowej jak i krótkoterminowej utrzymujący abstynencję od substancji psychoaktywnych.

KONTAKT
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt w godzinach 8-15.
Osoba odpowiedzialna za przyjęcia to Rafał Możdżan.

tel. 694 82 77 29
email: hostelrivotorto@gmail.com